Komplettering av JO-anmälan

Komplettering av tidigare anmälan angående Förvaltningsrätten(FR) i Linköping samt Försäkringskassan (FK).

Jag vill att JO utreder följande:

Försäkringskassan har ändrat bedömningar till nackdel för mig, trots att den förvaltningsrättsliga grunden inte har ändrats. Man ska kunna lita på myndighetsbeslut. I mitt fall har Försäkringskassans vårdslösa behandling av legalitetsprincipen lett till att jag varit utförsäkrad sedan 2008 och riskerar att inte heller få arbetsskadelivränta, vilket innebär att jag för all framtid blir hänvisad till stöd från anhöriga och försörjningsstöd.

Försäkringskassan och Förvaltningsrätten har också accepterat utsagor, om samband i mitt ärende angående arbetsskadelivränta, som inte godtas som bevis i allmän domstol. Det är orimligt att arbetsskador ska kunna bedömas annorlunda i Allmän domstol än i Förvaltningsrätt. Att jag ska behöva stämma staten i tingsrätt enbart för att olika domstolar har olika bedömningsgrunder och för att en myndighet inte kan upprätthålla beslut enligt legalitetsprincipen, är inte värdigt en rättsstat.

Gäller ärendena: 114-16 KR Jönköping (Arbetsskadelivränta), 2458-16 FR Linköping (Beslut att FK ska omröva sj.ers. Ärende 2006-2007) samt 4478-16 FR Linköping(Grund saknas)

Bakgrund

Jag skadades i nacken vid en trafikolycka på 90-talet och är sedan hösten 2001 helt arbetsoförmögen. 2 stycken specialistutredningar, beställda av FK, styrker sambandet med olyckan,

samt att jag fått icke rehabiliterbara nervskador.

Angående min ansökan om sjukersättning har FK 2005 slagit fast att min arbetsförmåga är nedsatt till hälften för ”avsevärd tid”. I beslut 2007 påstår man att jag kan rehabiliteras ”partiellt”, utan att kunna styrka detta.

I föredragnings-PM (2007-02) står dessutom att jag söker tidsbegränsad sjukersättning, trots att jag sökte tillsvidare. Man har heller inte ö h t utrett omständigheterna som föranledde ansökan, att jag skadats ytterligare vid behandling.

Trots detta utförsäkrades jag 2008 som fullt arbetsför. Kammarrätten nekade mig prövningstillstånd och HFD likaså.

Föredragnings-PMet 2007-02 blev känt för mig först förra året, då jag gick igenom FKs beslutsunderlag inför min ansökan om arbetsskadelivränta.

Det framgår av detta PM och tidigare beslutsunderlag att FK godkänt sjukpenning och sjukersättning och även deltagit i rehabiliteringsbeslut grundat på diagnosen att jag är trafikskadad med ”Whiplashsyndrom”

Ändå har FK till Förvaltningsrätten överlämnat en konsultutredning (Ärende 114-16 KR JKPG) som, på samma medicinska grund man accepterat under många år, anser att samband med olyckan saknas, i strid med den existerande förvaltningsrättsliga grunden. Den berör man inte alls.

FK har här också accepterat en utsaga kallad ”traumatiska principen” för att avvisa samband med olyckan. Denna princip finns inte och godtas heller inte som bevis i allmän domstol sedan många år, men har accepterats av Förvaltningsrätten.

I år beslutade alltså Förvaltningsrätten i Linköping att FK skulle ompröva sjukersättningsbeslutet 2006-2007. FK omprövade inte ärendet utan överlämnade det istället direkt till FR. I telefonsamtal med FR fick jag förklarat för mig att, eftersom socialförsäkringsnämnd saknades vid FK, skulle en rådman vid FR göra omprövningen.

Här har något gått väldigt fel, eftersom FK inte längre vill ta ansvar för omprövningen och FR har gjort ett överklagansbeslut, trots att det saknas både omprövningsbeslut och överklagande av detsamma. (Det är denna del jag vill att JO utreder med skyndsamhet, då jag begärt inhibition av beslutet som så vitt jag förstår inte kan få laga kraft då det saknas laga grund.)

Jag förstår inte varför FK inte själva tog ett eget rättningsbeslut och gjorde en frivillig omprövning av mitt sjukersättningsärende, då den förvaltningsrättsliga grunden angående min sjukersättning inte är speciellt knepig. Istället har ärendet krånglats till i den grad att ingen längre verkar veta vad dom pysslar med.

Jag hoppas att JO kan räta ut det.

Övrigt:

I mitt engagemang för utförsäkrade och för en fungerande socialförsäkring har jag träffat på så många sjukpenningfall där FK ändrar bedömningen utan laga grund, att jag vill påstå att detta är allmänt förekommande. Detsamma gäller antalet bristfälliga beslut där FK utelämnar motivering, som är nödvändig för att sökanden ska kunna överklaga på ett rättssäkert sätt.

När JO nu utreder de långa handläggningstiderna vid FK, vore det tacksamt om JO även utreder kvalitén på de beslut för långtidssjukskrivna som tas vid myndigheten och hur Förvaltningsrätten hanterar bristfälliga beslut från FK.

Vänligen

Tomas Blom

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s